Usługi dla Klientów indywidualnych

ODSZKODOWANIA
Dochodzenie na etapie przedsądowym i sądowym świadczeń odszkodowawczych (odszkodowanie, zadośćuczynienie, renta) od zakładów ubezpieczeniowych oraz podmiotów zobowiązanych, z tytułu następujących zdarzeń:

 • wypadek komunikacyjny,
 • wypadek przy pracy,
 • wypadek w gospodarstwie rolnym,
 • wypadek na niewłaściwie utrzymanej nawierzchni,
 • błąd medyczny (błąd w sztuce lekarskiej),
 • szkoda wyrządzona przez zwierzę,
 • szkoda wyrządzona przestępstwem,
 • zaniżenie przez zakład ubezpieczeń należnego odszkodowania,
 • szkoda wyrządzona innym zdarzeniem w przypadku zaistnienia podstaw odpowiedzialności cywilnej i/lub odpowiedzialności ubezpieczeniowej.

UMOWY – KONTRAKTY
Opiniowanie, przygotowywanie projektów i negocjowanie umów cywilnoprawnych takich jak:

 • przedwstępna umowa sprzedaży,
 • umowa sprzedaży,
 • umowa deweloperska,
 • umowa o roboty budowlane,
 • umowa najmu,
 • umowa dzierżawy,
 • umowa zlecenia,
 • umowa o dzieło,
 • umowa kredytu,
 • umowa pożyczki,
 • umowa ubezpieczenia,
 • umowa darowizny,
 • umowa dożywocia,
 • inna umowa w zależności od potrzeb Klienta.

Dochodzenie na etapie przedsądowym i sądowym odszkodowania i innych  roszczeń, przysługujących z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

PRAWO SPADKOWE – DZIEDZICZENIE USTAWOWE, TESTAMENTY
Doradztwo i pomoc Klientom w zakresie regulowania sytuacji majątkowej na wypadek śmierci.
Doradztwo i reprezentowanie w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku oraz o zapłatę zachowku.

OCHRONA DÓBR OSOBISTYCH
Doradztwo i reprezentowanie Klientów w sprawach o ochronę dóbr osobistych.
Dochodzenie zadośćuczynienia i odszkodowania oraz innych roszczeń, przysługujących w związku z naruszeniem dóbr osobistych.

NIERUCHOMOŚCI
Doradztwo i reprezentowanie Klientów w sprawach o:

 • zasiedzenie własności nieruchomości,
 • zniesienie współwłasności nieruchomości,
 • zawarcie przyrzeczonej umowy przeniesienia własności nieruchomości,
 • wydanie rzeczy (tzw. skarga windykacyjna),
 • zaniechanie naruszeń prawa własności nieruchomości i przywrócenie stanu zgodnego z prawem (tzw. skarga negatoryjna),
 • przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
 • ustanowienie lub zniesienie służebności oraz zmiana treści i sposobu wykonywania służebności,
 • ustanowienie służebności przesyłu.

PRAWO KONSUMENCKIE – UMOWY KONSUMENCKIE
Doradztwo konsumentom w zakresie uprawnień związanych z odstąpieniem od umowy zawartej na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa.
Reprezentowanie konsumentów w sporach z przedsiębiorcami.

PRAWO AUTORSKIE
Doradztwo w sprawach związanych z ochroną autorskich praw do utworu.
Opiniowanie i przygotowywanie projektów umów dotyczących przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworu.
Dochodzenie odszkodowania oraz innych roszczeń, przysługujących osobom, których autorskie prawa majątkowe zostały naruszone.

PRAWO UPADŁOŚCIOWE
Doradztwo i reprezentowanie osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w postępowaniu o ogłoszenie upadłości (tzw. upadłość konsumencka).

PRAWO PRACY
Doradztwo i reprezentowanie pracowników w sprawach przeciwko pracodawcom takich jak:

 • odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę,
 • odwołanie od rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia,
 • przywrócenie do pracy i odszkodowanie w związku z niezgodnym z prawem rozwiązaniem umowy o pracę przez pracodawcę,
 • odszkodowanie w związku z nierównym traktowaniem w pracy (dyskryminacja w pracy),
 • odszkodowanie i zadośćuczynienie w związku z mobbingiem,
 • ustalenie istnienia stosunku pracy,
 • ustalenie istnienia umowy zawartej na czas nieokreślony,
 • innych w zależności od stanu faktycznego.

PRAWO ADMINISTRACYJNE
Doradztwo i reprezentowanie Klientów w sprawach przed organami administracji publicznej.
Reprezentowanie w sprawach przed sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym (skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego, skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego).

PRAWO KARNE
Prowadzenie obron w postępowaniu przygotowawczym (dochodzenie, śledztwo), postępowaniu przed sądami wszystkich instancji oraz postępowaniu wykonawczym.
Reprezentowanie pokrzywdzonych w sprawach karnych i wykroczeniowych.
Prowadzenie obron w sprawach karnych i wykroczeniowych.